Klagomålshantering

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen gäller följande

Vid klagomål mot utbildningen gäller följande.

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg – Det första steget är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomålen behandlas alltid konfidentiellt, men klagomålet kan likväl lämnas anonymt. Om klagomålet är anonymt ges ingen bekräftelse eller återkoppling på hur situationen har lösts. Rutinerna finns både här på hemsidan och anslås på skolan.

Klagomål utreds och åtgärdas på skolnivå.

1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. Klagomålet kan lämnas skriftligt via mail eller postburet brev till skolans adress, eller dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektorn för fortsatt handläggning.

2. En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen ska ske skyndsamt.

3. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.

I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid

Klagomål till huvudmannen.

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@plusgymnasiet.se Ämnesrad: Klagomål Postadress: Kaserntorget 6, 411 18 Göteborg

1. Ditt klagomål bekräftas av huvudmannen inom ett dygn (vardag). Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Utgångspunkten är att utredningen ska ske skyndsamt. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas ytterligare kontakt med den/dem ärendet berör.

2. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som meddelas dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår.

Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Samtliga klagomålsutredningar arkiveras och dokumenteras.

Här hittar du blanketten

Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.