Kvalitet

På Plusgymnasiet jobbar vi systematiskt med kvalitetsfrågan och följer AcadeMedias modell för kvalitetsarbete.

Alla AcadeMedias verksamheter följs upp för att säkerställa att vi lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

  • Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?
  • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten?
  • Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och vuxendeltagare sedan de lämnat verksamheten?

AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på huvudmanna-/verksamhetsnivå och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Då det inom AcadeMedia ryms ett stort antal verksamheter med olika styrdokument strävar vi efter att ha ett ledningssystem som beaktar dessa skillnader, men som samtidigt skapar utrymme för erfarenhetsutbyte mellan våra verksamheter och där AcadeMedia kan vara en garant för kvalitet, långsiktighet och transparens. Vi erbjuder också stöd till dem som behöver det.

Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling.

Huvudmannarapport

Den senaste versionen av huvudmannarapporten finns att läsa här.

Kvalitetsrapporter listade efter ort

 

 

Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.