Välkommen till Plusgymnasiet

Coachande mentorskap och god gemenskap – för din utveckling

Plusgymnasiet

Vi på Plusgymnasiet vill att du ska lyckas. Våra lärare arbetar för att du ska må bra och klara dina studier. Vi stöttar och coachar dig, så att du kan växa och utvecklas. På Plusgymnasiet blir du inte en i mängden. Lärare, mentorer och rektor finns på plats varje dag för att du ska känna dig sedd och uppmuntrad. Tillsammans med dig skapar vi trygga och lugna studiemiljöer.

När du är färdig med din utbildning hos oss ska dina kunskaper ha gjort dig väl förberedd för framtiden och de krav som arbetsmarknaden ställer på dig. Plusgymnasiet är en del av AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag. Vi erbjuder både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Kvalitet

På Plusgymnasiet jobbar vi systematiskt med kvalitetsfrågan och följer AcadeMedias modell för kvalitetsarbete.

Alla AcadeMedias verksamheter följs upp för att säkerställa att vi lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?
Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten?
Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och vuxendeltagare sedan de lämnat verksamheten?
AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på huvudmanna-/verksamhetsnivå och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Då det inom AcadeMedia ryms ett stort antal verksamheter med olika styrdokument strävar vi efter att ha ett ledningssystem som beaktar dessa skillnader, men som samtidigt skapar utrymme för erfarenhetsutbyte mellan våra verksamheter och där AcadeMedia kan vara en garant för kvalitet, långsiktighet och transparens. Vi erbjuder också stöd till dem som behöver det.

Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling.

Klagomålshantering

Vid klagomål mot utbildningen gäller följande.

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg – Det första steget är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomålen behandlas alltid konfidentiellt, men klagomålet kan likväl lämnas anonymt. Om klagomålet är anonymt ges ingen bekräftelse eller återkoppling på hur situationen har lösts. Rutinerna finns både här på hemsidan och anslås på skolan.

Klagomål utreds och åtgärdas på skolnivå.

1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. Klagomålet kan lämnas skriftligt via mail eller postburet brev till skolans adress, eller dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektorn för fortsatt handläggning.

2. En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen ska ske skyndsamt.

3. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.

I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid

Klagomål till huvudmannen.

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@plusgymnasiet.se, Ämnesrad: Klagomål
Postadress: Plusgymnasiet, Box 2121, 403 13 Göteborg

1. Ditt klagomål bekräftas av huvudmannen inom ett dygn (vardag). Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Utgångspunkten är att utredningen ska ske skyndsamt. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas ytterligare kontakt med den/dem ärendet berör.

2. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som meddelas dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår.

Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Samtliga klagomålsutredningar arkiveras och dokumenteras.

Kontakt

För att komma i kontakt med din skola, välj ort i menyn uppe till höger. Här hittar du oss som jobbar på huvudkontoret för Plusgymnasiet!

Malin Bergland